Shaikh Mohammad Farabi (Soumik)

Shaikh Mohammad Farabi (Soumik)
Lecturer
B.Sc. in CSE M.Sc in CSE